Ročná správa 2017

ROČNÁ SPRÁVA 2017, ŽP a.s. 1
PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA 4
PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI 6
Predstavenstvo 7
Dozorná rada 8
Základné údaje 9
Kľúčové finančné ukazovatele 10
Výroba a predaj 12
SPRÁVA PREDSTAVENSTVA 14
Podnikateľská činnosť 15
Environmentálna politika 19
Ľudské zdroje 19
Správa o stave majetku a finančnom hospodárení spoločnosti 24
Správa o činnosti spoločností zahrnutých do konsolidácie 30
Podnikateľský zámer 37
Záver 38
INFORMÁCIE PRE AKCIONÁROV 40
SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY 42
PRÍLOHA - KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 45
Správa nezávislého audítora 47
Výkaz o finančnej situácii 49
Výkaz súhrnných ziskov a strát 50
Výkaz zmien vo vlastnom imaní 52-53
Výkaz peňažných tokov 54
Poznámky 55
KONTAKTY 85
PRÍLOHA - INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 88
Správa nezávislého audítora 90
Výkaz o finančnej situácii 92
Výkaz súhrnných ziskov a strát 93
Výkaz zmien vo vlastnom imaní 94
Výkaz peňažných tokov 95
Poznámky 97

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=