Základné princípy koncepcie riadenia kvality spoločnosti



Politika kvality
akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová

Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a. s. sa rozhodlo pre úspešné riadenie, zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti organizácie zaviesť a uplatňovať systém manažérstva kvality ako trvalé zlepšovanie činnosti a procesov tak, aby to prinieslo úžitok všetkým zainteresovaným stranám - zákazníkom, majiteľom, zamestnancom a dodávateľom.
K tomuto účelu stanovuje Politiku kvality a vyjadruje svoj záväzok voči:

Zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám
- Poznať a plniť požiadavky zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán, byť spoľahlivým partnerom, mať korektné vzťahy a vzájomnú dôveru.
- Vyrábať kvalitné výrobky podľa požiadaviek zákazníkov v zmysle platnej legislatívy,
požiadaviek technických noriem a predpisov na výrobky.
- Na základe výsledkov merania spokojnosti zákazníkov realizovať potrebné opatrenia pre zlepšovanie.

Trvalému rozvoju zamestnancov
- Plniť požiadavky pre vzdelávanie, školenie a vedenie zamestnancov.
- Vytvárať vhodné pracovné prostredie a poskytnúť potrebné zdroje, ktoré pozitívne ovplyvňujú plnenie požiadaviek na kvalitu a súčasne dosahovanie stanovených zámerov a cieľov kvality.
Procesnému prístupu
- Definovať procesy, ich rozhrania a činnosti, stanoviť jasné zodpovednosti a právomoci pre riadenie procesov.
- Plánovať a zaisťovať dostupnosť zdrojov potrebných pre realizáciu procesov.

Systémovému prístupu
- Uplatňovať, rozvíjať a neustále zlepšovať systém manažérstva kvality vedúci k uspokojovaniu potrieb a očakávaniu zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.

Spolupráci s dodávateľmi
- Monitorovať a hodnotiť spôsobilosť našich dodávateľov.
- Vytvárať jasnú a otvorenú komunikáciu pre vzájomne prospešnú spoluprácu s našimi dodávateľmi.

Neustálemu zlepšovaniu
- Neustále zlepšovať kvalitu výrobkov, uplatňovať stratégiu práce bez chýb na všetkých úrovniach riadenia, zvyšovať efektívnosť a účinnosť všetkých procesov systému manažérstva kvality.
- Pravidelne preskúmavať systém manažérstva kvality, uplatňovať zásady rozhodovania na základe faktov a stanoviť konkrétne ciele a opatrenia pre zlepšovanie kvality.
- Využívať podnety zamestnancov na zlepšovanie výkonnosti všetkých procesov a činností.




  Ing. Vladimír Soták
      Podbrezová 1.1.2019
  predseda Predstavenstva
  a generálny riaditeľ




  Na stiahnutie:
  Politika_kvality.pdf
  Železiarní Podbrezová a.s.


Riadenie kvality spoločnosti je v súlade so získaným certifikátom podľa predpisu ISO 9001 a IAFT 16 949. Ďalšie oprávnenia a certifikáty
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Presné rúryrúry oceľové bezšvíkové - kontrola kvalityrúry oceľové bezšvíkové - manuálna kontrola kvality