Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


Trvalým záujmom vrcholového manažmentu spoločnosti je udržiavať si popredné postavenie medzi hutníckymi firmami Európy a ostatnými krajinami sveta v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a šíriť tým dobré meno železiarní Podbrezová a. s.
Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je súčasťou manažérstva systému a je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľských aktivít akciovej spoločnosti. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa spoločnosť zaviazala:
 

 • Zvyšovať a trvale zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom odstrániť potenciálne ohrozenie zdravia vplyvom technologických procesov, technických zariadení, ľudského faktora a pracovného prostredia.
 • Vykonávať všetky práce v súlade s požiadavkami záväzných právnych predpisov a vnútropodnikovej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození a rizík, vytvárať pracovné podmienky s cieľom eliminácie všetkých nepriaznivých rizík spôsobujúcich ujmu.
 • Pri zavádzaní nových technológií a modernizáciách zariadení, účinnými formami sústavne znižovať zdroje zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia.
 • Zabezpečovať odbornú prípravu, kvalifikáciu a rozvíjať povedomie zamestnancov, vedúce k bezpečnej práci a ochrane zdravia. Výchovne pôsobiť k používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci.
 • S dodávateľmi služieb a opráv vytvárať podmienky pre efektívnu spoluprácu, vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a noriem, zabezpečujúcich podmienky bezpečnej práce.
 • Prehlbovať angažovanosť všetkých zamestnancov akciovej spoločnosti v procese kontinuálneho zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vytvárať tak pozitívny obraz o spoločnosti v konkurenčnom prostredí.
 • Manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zodpovednosťou manažmentu na všetkých stupňoch riadenia.
 • Naplnenie cieľov politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zodpovednosťou všetkých zamestnancov akciovej spoločností.
     


    Na stiahnutie:
    Politika BOZP.pdf

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je súčasťou systému manažérstva a je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľských aktivít akciovej spoločnosti EN ISO 45001. Ďalšie oprávnenia a certifikáty.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

rúry oceľové bezšvíkové - kontrola na defektomateZvarovňa rúrrúry oceľové bezšvíkové - manuálna kontrola kvality