Etický kódex spoločnosti Železiarne Podbrezová, a. s.


Preambula


Železiarne Podbrezová a.s. (ďalej aj ŽP a.s. alebo „spoločnosť“), sú významnou hutníckou spoločnosťou, ktorá sa zaraďuje medzi popredných výrobcov oceľových rúr a výrobkov v Európe. História firmy sa začala písať v roku 1840. Výnimočná je najmä tým, že v každej dejinnej etape dokázala čeliť mnohým prekážkam a udržať si špičkové postavenie medzi hutníckymi fabrikami. Železiarne Podbrezová sa od svojho vzniku riadia filozofiou, že úspešnosť a prosperita firmy závisí predovšetkým od ľudí. Organizovanému odbornému rastu mladej generácie a jej stabilizácie dlhodobo venovaná veľká pozornosť. Výrazný je aj záujem o spoločenské, kultúrne a športové vyžitie zamestnancov.

Železiarne Podbrezová a.s. deklarujú záväzok vychádzať vo všetkých činnostiach zo svojich firemných hodnôt, konať v duchu etických zásad a rešpektovať všeobecne uznávané pravidlá, zákony i princípov podnikania. Všetky dcérske spoločnosti sa zároveň zaväzujú vykonávať svoju podnikateľskú činnosť etickým a zákonným spôsobom, v súlade s princípmi a víziou materskej spoločnosti.

Etický kódex predstavuje súhrn princípov, noriem a požiadaviek, ktoré sú záväzné pre každého, kto sa rozhodol v rámci pracovnoprávneho vzťahu fungovať vo firemnom prostredí spoločnosti, prijať jej hodnoty, dodržiavať stanovené predpisy a napĺňať spoločné ciele.

Tento kódex schválilo vrcholové vedenie ŽP a.s. a jeho hodnoty presadzuje celá spoločnosť.Účel a cieľ etického kódexu

Kódex správania sa vychádza z hodnôt a vízií spoločnosti a uvádza, čo spoločnosť očakáva od zamestnancov a aké má k nim záväzky. Etický kódex sa zaoberá rozličnými aspektmi ľudského správania a stanovuje jeho všeobecné oblasti, a to nie len na pôde spoločnosti.

Korektnosť, stabilita, bezpečnosť, dôvera a dobré meno tvoria najdôležitejšie hodnoty spoločnosti. Každý z nás sa prostredníctvom osobnej morálky podieľa na tvorbe, podpore a ochrane týchto hodnôt. Preukazuje tým úctu k svojim spolupracovníkom, nadriadeným, podriadeným, zákazníkom, dodávateľom, i všetkým ostatným partnerom spoločnosti, s ktorými prichádza do kontaktu.

Účel zavedenia etického kódexu do firemného života spočíva v bodoch:

  • priblíženie firemnej kultúry novým zamestnancom, širšej spoločnosti i konkurencii,
  • oboznámenie nových zamestnancov o pravidlách, normách i zásadách správania sa,
  • nasmerovanie zamestnancov pri rozhodovaní sa v rámci pracovných činností, v medziľudských interakciách a v obchodnom kontakte,
  • reprezentovanie firemnej značky a šírenie dobrého mena spoločnosti v podnikateľskom prostredí a širokej verejnosti.1. Bezpečnosť a ochrana zdravia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci patrí medzi najvyššie priority našej spoločnosti. Snažíme sa vytvárať hygienicky neškodné, bezpečné pracovné prostredie a eliminujeme v čo najväčšom možnom rozsahu rizikové faktory, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov. Aj mimo pracoviska dbáme o vysokú úroveň sociálnej a zdravotnej starostlivosti našich zamestnancov.

Vnútropodnikové pravidlá vytvárame so zákonmi platnými na Slovensku, a na pracoviskách ich uplatňujeme prioritne za účelom ochrany bezpečnosti a zdravia každého zamestnanca. Každý zamestnanec je oboznámený so systémom bezpečnosti našej spoločnosti, a tým sa stáva zodpovedný (za seba i ostatných spolupracovníkov) za znalosť a dodržiavanie všetkých platných bezpečnostných predpisov a predpisov týkajúcich sa ochrany zdravia.

Zamestnanci nesmú prinášať, prechovávať a požívať alkoholické nápoje a iné omamné a psychotropné látky v areáli spoločnosti v pracovnom čase i mimo areálu a nastupovať pod ich vplyvom do práce.


2. Ochrana dobrého mena a majetku spoločnosti

Každý zamestnanec reprezentuje na verejnosti nielen sám seba, ale aj našu spoločnosť. Očakávame preto, aby sa správal tak, aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy spoločnosti.

Každý zamestnanec je povinný ochraňovať duševné vlastníctvo, aj hmotný majetok spoločnosti. Zneužívanie informácií, poškodzovanie alebo odcudzenie majetku spoločnosti, je považované za hrubé porušenie pracovnej disciplíny.


3. Ochrana životného prostredia

Vo všetkých činnostiach rešpektujeme platné technologické a ekologické normy a dbáme o ochranu životného prostredia. Od všetkých zamestnancov požadujeme dodržiavanie platných predpisov na ochranu životného prostredia, súvisiacich s ich pracovným zaradením.

V environmentálnej oblasti napomáhame pri programoch ochrany a tvorby životného prostredia regiónu.


4. Rozvoj ľudských zdrojov i rozvoj regiónu

Dbáme o vytvorenie a udržanie pracovných príležitostí v regióne i mimo neho, čím prispievame k ekonomickému rastu a zvyšovaniu životnej úrovne regiónu i celej spoločnosti. Obyvateľom regiónu poskytujeme istotu zamestnania, realizujeme kroky k stabilizácii i k odbornému rastu svojich zamestnancov. Uvedomujeme si význam budovania firemnej značky a identifikáciu zamestnancov so svojím zamestnávateľom. Všetkými dostupnými formami preto podporujeme ich profesionálny a osobnostný rozvoj.
V pracovných vzťahoch dodržiavame Zákonník práce, aj všetky ostatné všeobecné záväzné právne normy, dohodnutú Kolektívnu zmluvu a Program Predstavenstva. Prijímame a rozmiestňujeme zamestnancov bez diskriminácie jednotlivcov, pritom berieme ohľad na kvalifikáciu, odbornosť, prax, osobnostné predpoklady i lojalitu. U zamestnancov si ceníme vernosť, za čo ich pravidelne pri pracovných i životných jubileách odmeňujeme.

Sponzorstvom a darcovstvom podporujeme zdravotníctvo v našom regióne, kultúrny, vzdelanostný a infraštruktúrny rozvoj.


5. Medziľudské vzťahy na pracovisku

Vyžadujeme, aby sa všetci zamestnanci k sebe správali s úctou, rešpektom, toleranciou a uplatňovali zásady tímového ducha. Zamestnanci si uvedomujú, že sú jeden tím a spájajú ich totožné ciele spoločnosti, preto ochotne vzájomne spolupracujú, pomáhajú si a informujú sa o dôležitých skutočnostiach.

Zamestnanec nesmie iniciovať, ani sa zapájať do žiadnej formy ohrozovania, zastrašovania, nepriateľského konania alebo urážky na základe odlišnej rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, národnosti, veku, statusu, hendikepu či politického názoru. Sexuálne obťažovanie vo forme akýchkoľvek sexuálnych pokusov o zblíženie je na pracovisku vyslovene zakázané.

Nadriadený zamestnanec sa správa k svojim podriadeným s úctou, rešpektom, vylučuje sa akákoľvek forma diskriminácie, ponižovania či zneužívania. K riešeniu konfliktných situácií pristupuje operatívne, ako nestranný rozhodca, čím vylaďuje sociálnu klímu na pracovisku.


6. Vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi

V spoločnosti budujeme dlhodobé vzťahy so zákazníkmi aj dodávateľmi, založené na vzájomnej dôvere, čestnosti a otvorenosti. Rešpektujeme kultúru a tradície dodávateľov a zákazníkov, bez ohľadu na ich pôvod.

Zaväzujeme sa dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky.

Dbáme o pravidelnú analýzu potrieb, požiadaviek a prianí zákazníkov a vychádzame im v ústrety kvalitou, termínmi dodávok a cenou ponúkaných produktov a s nimi spojených služieb. Staráme sa o to, aby naše výrobky boli kvalitné a bezpečné, a aby vyhovovali národným aj medzinárodným normám. Zákazníkovi poskytujeme pravdivé a zrozumiteľné informácie o našich výrobkoch a službách.

Podporujeme úsilie o trvalú inováciu ponúkaných produktov, výrobných technológií i spôsobu ich distribúcie.


7. Konflikt záujmov

Počas pracovného času sa všetci zamestnanci venujú výlučne činnostiam, ktoré vyplývajú z náplne ich práce - z pracovnej zmluvy, popisu pracovnej činnosti alebo z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zamestnanec sa musí zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k vzájomnému konfliktu záujmov zamestnanca a spoločnosti.

Zamestnanec môže vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti spoločnosti, len s predchádzajúcim písomným súhlasom vedenia ŽP a.s.

Záverečné ustanovenia

Tento kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Porušenie jednotlivých ustanovení Etického kódexu sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny a je posudzované a sankcionované v súlade s internými predpismi spoločnosti, aj všeobecne záväznými právnymi normami Slovenskej republiky.

Zamestnanec spoločnosti je povinný oznámiť porušenie Etického kódexu svojmu priamemu nadriadenému, prípadne personálnemu odboru. Oznámenie možno uskutočniť ústne, písomne, telefonicky alebo emailom. Príslušný nadriadený je povinný posúdiť obsah takéhoto oznámenia a postúpiť ho personálnemu riaditeľovi. Úmyselné nepravdivé oznámenie porušenia Etického kódexu so zámerom poškodiť danú osobu sa posudzuje ako porušenie Etického kódexu.

Etický kódex dopĺňa a rozširuje pravidlá, zásady a normy správania, definované niektorými vnútornými predpismi a dokumentmi spoločnosti. Stanovuje hranice, ktoré by sme nemali prekročiť, definuje mantinely a zásady správania sa, s dôrazom na hodnoty uznávané spoločnosťou, na vzťahy dovnútra, ale aj k vonkajšiemu prostrediu.


Podbrezová dňa 01. 01. 2018

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

rúry oceľové bezšvíkové - kontrola na defektomateZvarovňa rúrrúry oceľové bezšvíkové - manuálna kontrola kvality