Služby spoločnosti


Umelé hutné kamenivo sa vyrába z oceliarenskej trosky, ktorá vzniká okysličovaním prvkov roztavenej ocele a troskotvorných prísad. Výroba umelého hutného kameniva / UHK / sa uskutočňuje po ochladení trosky vodou, drvením, magnetickou separáciou častí a následne roztriedením na požadované frakcie UHK.
Telefonický kontakt: +421 48 6454990; +421 48 6454991
Telefax: +421 48 6454992
E-mail: gregus.igor@zelpo.sk


Prehľad vyrábaných frakcií UHK:
 
UHK
Frakcie
úzke
široké
drobné
-
0 - 4
hrubé
4
-
8
8 - 22
8
-
16*
22 - 63
16
-
32*
-
32
-
63*
-
63
-
200
-
štrkodrvina
-
0
-
8
-
0
-
16*
-
0
-
32*
-
0
-
63
   * - UHK označené týmto znakom sa vyrába iba na základe požiadavky zákazníkov
   - rozmer jednotlivých frakcii UHK je uvedený v mm
Technické požiadavky na UHK:
Chemické zloženie, zvyšky kovových častíc, obsah voľného MgO a CaO, bazicita, obsah nadsitných častí, zrnitosť, odplaviteľné častice, cudzorodé častice, humusovitosť, celkový obsah síry prepočítaný na SO3, mrazuvzdornosť, podiel sklovitých a spenených zŕn a ekvivalentná aktivita rádia zodpovedajú nasledovným technickým špecifikáciam a právnym predpisom:
  - STN 72 2015 : 2001
  - STN 72 1512 : 1990
  - Vyhláška MZ SR č.12/2001 Z.z.
Skúšanie UHK:
Kvalita UHK sa zabezpečuje:
  - medzioperačnou kontrolou výrobnej technológie
  - výstupnou kontrolou základných vlastnosti UHK v zmysle PN – ŽP –18-15/00, bod č. 5
Pre základné frakcie UHK: 0-4, 0-8, 4-8, 8-22, 22-63, máme Certifikát preukázania zhody zo dňa 03.02.2004 vydaný podľa ustanovenia § 21 zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Vhodnosť použitia frakcií UHK v stavbe:
0 - 4 mm, frakcia je vhodná na :

   - hutnené asfaltové vrstvy vozoviek –STN 73 612

   - zdrsňovacie posypy liatých asfaltov – STN 73 6122

   - stmelené vrstvy vozoviek –STN 73 6124

   - stabilizované podklady vozoviek – STN 73 6125

   - emulzné kalové vrstvy – STN 73 6130

   - výrobu zámkovej dlažby

   - výrobu okrásnych betónových plotov

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Kamenivo 1Kameniv 2Energie