Exkurzie


Železiarne Podbrezová a.s. umožnia prehliadku svojich prevádzkarní, resp. odborných útvarov školským exkurziám, návštevám z tuzemska i zo zahraničia.

Základné podmienky pre realizáciu exkurzie

 • Všetky exkurzie sa uskutočňujú na základe písomnej žiadosti schválenej generálnym riaditeľom („Žiadosť o exkurziu v ŽP a.s.“) okrem návštev, ktoré majú záujem len o prehliadku hutníckeho múzea. Tieto návštevy sa priamo nahlasujú odboru infomédií a propagácie.

Uvedené obmedzujúce ustanovenia sa nevzťahujú na prehliadku hutníckeho múzea ŽP a.s.:
 • Školské exkurzie sa povoľujú len pre žiakov od 12 rokov. Z hľadiska bezpečnosti môže mať jedna exkurzia najviac 40 účastníkov. Denne môžu byť povolené maximálne 2 exkurzie.
 • Exkurziu sprevádzajú zodpovedné osoby, ktorými sú :
  1. vedúci účastníkov exkurzie,
  2. poverený zamestnanec ŽP a.s., ktorý zabezpečí realizáciu exkurzie.
 • Zamestnanec ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. nepovolí vstup do areálu ŽP a.s. tým účastníkom, ktorí nesplnia podmienky uvedené v tlačive „Podmienky a čestné vyhlásenie pre povolenie vstupu do areálu ŽP a.s.“


Priebeh exkurzie
 • Po schválení žiadosti o exkurziu generálnym riaditeľom ŽP a.s. poverený zamestnanec personálneho odboru písomne oznámi žiadateľovi schválenie, resp. zamietnutie žiadosti a zašle tlačivá „Podmienky a čestné vyhlásenie pre povolenie vstupu do areálu ŽP a.s.“ a „Menný zoznam účastníkov exkurzie“ a meno zamestnanca povereného sprevádzaním exkurzie s kontaktnými údajmi.
 • Po príchode účastníkov exkurzie na strážne stanovište starého, alebo nového závodu vedúci účastníkov exkurzie odovzdá zamestnancovi ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. tlačivo „Menný zoznam účastníkov exkurzie“ s uvedením ich dátumu narodenia, čísla preukazu totožnosti a adresou bydliska. Každý účastník exkurzie pred vstupom do areálu je povinný svojím podpisom potvrdiť oboznámenie s tlačivom „Podmienky a čestné prehlásenie pre povolenie vstupu exkurzie do areálu ŽP a.s.“. Exkurzie sa môžu zúčastniť len účastníci zapísaní v zozname.
 • Každý účastník exkurzie dostane na strážnom stanovišti ochrannú prilbu a ochranný plášť, ktoré je povinný nosiť počas celej exkurzie. Po ukončení exkurzie je povinný vrátiť ochrannú prilbu a ochranný plášť na strážnom stanovišti.

Tel. kontakt: 048/645 2818

Na stiahnutie »»
Žiadosť o exkurziu v ŽP a.s.
Podmienky a čestné vyhlásenie pre povolenie vstupu do areálu ŽP a.s.
Menný zoznam účastníkov exkurzie


Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

ExkurziaExkurzia v ŽP a.s.Exkurzia v ŽP a.s.


Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.