Umelé kamenivo


Umelé kamenivo sa vyrába z oceliarenskej trosky, ktorá vzniká okysličovaním prvkov roztavenej ocele a troskotvorných prísad. Výroba umelého kameniva /UK/ sa uskutočňuje po ochladení trosky vodou, drvením, magnetickou separáciou častí a následne roztriedením na požadované frakcie UK.

KONTAKTY

Výrobňa:Železiarne Podbrezová, a.s.
Prevádzkareň Oceliareň – ŠP Piesok
Strojárenská 573/73
976 81 Podbrezová
Tel.:+421 48 645 4990; +421 48 645 4991
Fax: +421 48 645 4992
E-mail:bitala@zelpo.sk
Predaj:Železiarne Podbrezová, a.s.
Odbor Zásobovania
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
Tel.:+421 48 645 3530
Fax: +421 48 645 3502
E-mail:luptak@zelpo.sk


PREHĽAD VYRÁBANÝCH FRAKCIÍ UK

Základný sortiment

Technická špecifikácia
STN EN 13242
STN EN 13043
STN EN 12620
UK
Frakcia (mm)
štrkodrvina
0/8
0/8
-
0/32
0/32
-
hrubé
8/32
8/32
-
32/63
32/63
-

Ostatný sortiment (iba na základe požiadavky odberateľa)

Technická špecifikácia
STN EN 13242
STN EN 13043
STN EN 12620
UK
Frakcia (mm)
drobné
0/4
-
0/4
hrubé
4/8
4/8
4/8
8/16
8/16
8/16
16/32
16/32
-
štrkodrvina
-
0/4
-
0/63
-
-

Necertifikovaná frakcia – ostatný sortiment (bez bližšie určených požiadaviek)

Frakcia 63/200mm; 0/200mm

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9.marca 2011 (Nariadenie o stavebných výrobkoch – CPR) sa na naše produkty vzťahuje:


Certifikát zhody systému riadenia výroby 1301-CPR-0157

Technické požiadavky na UK

Chemické zloženie: CaO - max. 26%, MgO - max. 6%, Al2O3 - min. 2,5%, Fecelk. - 29-37%, SiO2 - min. 9%, celkový obsah síry prepočítaný na SO3 - max. 0,5%.
Hmotnostná aktivita rádionuklidov v Bq/kg.
226Ra - najviac 120.

Na naše produkty je preukázaná zhoda systémom 2+ s účelom použitia podľa:
STN EN 13242:2002+A1:2007 ako kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
STN EN 13043:2002 / AC:2004 ako kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch STN EN 12620:2002+A1:2008 ako kamenivo do betónov

Použitie
- Nestmelené, hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek
- Rekultivačné a drenážne vrstvy
- Terénne úpravy
- Výroba prostých betónov

Predaj

Predaj UK pre zmluvných odberateľov sa realizuje prostredníctvom odboru Zásobovania z expedičných skládok UK v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej dohode.

Malopredaj sa realizuje v stredu od 6.00 do 13.00 hod. Platba v hotovosti pri odbere.

Vhodnosť použitia frakcií UK v stavbe:
32/63
UK 32/63, frakcia je vhodná na:

      - využitie v koľajových zvrškoch
      - drenážne a rekultivačné vrstvy
      - vyrovnávanie terénnych nerovností


Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Kamenivo 1Kameniv 2Kamenivo 3