Poskytnutie štipendia


ŽP a.s. podporujú študentov na vysokých školách, ktorým po úspešnom ukončení štúdia garantujú zaujímavú prácu a profesijný rast v podniku.


Individuálne štipendiá sú určené:

  • absolventom SSOŠH ŽP,
  • absolventom SG ŽP,
  • študentom predposledného alebo posledného ročníka vysokoškolského štúdia v študijnom odbore – špecializácii dôležitej z hľadiska perspektívnych potrieb ŽP a.s.,
  • absolventom SSOŠH ŽP a SG ŽP študujúcim na HF TU Košice poskytujú ŽP a.s. štipendium od prvého ročníka vysokoškolského štúdia a v študijných programoch dôležitých pre potreby ŽP a.s.


Podmienky udelenia štipendia:

Kreditový systém štúdia (ako aj systému ECTS):
  • študent ukončil I. stupeň VŠ štúdia vykonaním štátnej záverečnej skúšky, pričom celkový výsledok štátnej záverečnej skúšky nebol hodnotený klasifikačným stupňom horším ako D a to v žiadnej z jej častí,
alebo
  • študent ukončil štúdium 1. ročníka inžinierskeho alebo magisterského VŠ štúdia, splnil podmienky postupu do vyššieho ročníka pričom v hodnotení zapísaných kurzov nemá ani jeden klasifikačný stupeň FX,
alebo
  • študent ukončil 3. resp. 4. ročník inžinierskeho alebo magisterského štúdia, splnil podmienky postupu do vyššieho ročníka, pričom v hodnotení zapísaných kurzov nemá ani jeden klasifikačný stupeň FX (v študijných odboroch, v ktorých I. stupeň VŠ nie je ukončovaný štátnou skúškou).

Študent preukazuje študijné výsledky výpisom o výsledkoch štúdia (AIS- Akademický Informačný Systém).

Žiadosti študentov o priznanie štipendia posudzuje riaditeľská rada. Po udelení súhlasu riaditeľskej rady s poskytnutím štipendia obe zúčastnené strany podpíšu Zmluvu o poskytnutí štipendia. Podmienky zmluvy sú záväzné.


Vyplniť on-line »»
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Skola - studentiSkola - praxSkola - prax 4