Vznik nadácie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy vydalo rozhodnutie, na základe ktorého, po preskúmaní návrhu správcu na registráciu nadácie s názvom Nadácia Železiarne Podbrezová podľa § 11 ods. 4 zákona NR SR č. 207/1996 Z.Z. o nadáciách registruje 4. augusta 2000 pod č. 203/Na-96/575 nadáciu pod názvom:
Nadácia Železiarne Podbrezová,
sídlo:
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová,
zriaďovateľ:
Železiarne Podbrezová a. s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová.
Výška základného imania Nadácie Železiarne Podbrezová je 6 638,- EUR.
Zakladatelia sa rozhodli, že nadácia sa zakladá na dobu neurčitú.