VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

9 | S t r a n a 4. Stav majetku a zdrojov jeho krytia Celkový stav majetku k 31.12.201 9 bol vo výške 8 680 104 EUR čo v porovnaní s pred- chádzajúcim rokom predstavuje pokles o 231 799 EUR. Neobežný majetok k 31.12.201 9 sa narástol oproti predchádzajúcemu roku o 252 341 EUR. Nárast neobežného majetku bol spôsobený zvýšenou investičnou aktivitou počas roku 2019 ako aj ukončením a aktiváciou viacročných investícií . Obežný majetok sa k 31.12.2019 z nížil oproti predchádzajúcemu roku o 483 686 EUR. Pokles obežného majetku bol spôsobený hlavne znížením v položkách zásob a v menšej miere v položkách krátkodobých pohľadávok. Pohyby v krátkodobom finančnom majetku a finan- čných účtoch boli v porovnaní s vyššie uvedeným nevýznamné. Zásoby sa zníž ili o 503 092 EUR, pričom najmarkantnejší bol pokles v položkách materiálu a surov ín. Krátkodobé pohľadávky sa znížili o 27 215 EUR. Krátkodobý finančný majetok stúpol 46 785 EUR a finančné účty klesli o 164 EUR. Časové rozlíšenie na strane aktív (krátkodobé náklady budúcich období) klesli oproti predchádzajúcemu roku o 454 EUR. Vlastn é imanie sa k 31.12.201 9 oproti predchádzajúcemu roku zvýšilo o 111 213 EUR. V priebehu roku 2019 nedošlo k zmene základného imania. Nárast zákonného rezerv - ného fondu o 53 460 EUR súvisel so zákonnou povinnosťou jeho tvorby. Výsledok hospo - dárenia minulých rokov stúpol o 381 134 EUR, čo predstavuje výsledok hospodárenia za rok 2018 po prerozdelení. A výsledok hospodárenia za aktuálne obdobie klesol o 323 381 EUR na konečnú úroveň 211 212 EUR. Záväzky sa k 31.12.201 9 znížili o 395 622 EUR. Ich pokles bol sp ôsobený výrazným z nížením v položkách krátkodobých záväzkov a krátkodobých rezerv . Pohyb pri dlhodobých záväzkoch bol nevýznamný a bežné bankové úvery naopak vzrástli. Krátkodobé záväzky klesli o 906 965 EUR, krátkodobé rezervy klesli o 76 029 EUR, dlhodobé záväzky narástli o 54 169 EUR a bežné bankové úvery narástli až o 533 203 EUR. Časové rozlíšenie sa k 31.12.201 9 zvýšilo oproti predchádzajúcemu roku o 52 610 EUR.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=