VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

14 | S t r a n a 6. Ľudské zdroje Stratégia v oblasti riadenia ľudských zdrojov je podriadená myšlienke, že najdôležitejším zdrojom je zamestnanec. Program personálnej, mzdovej, sociálnej politiky a politiky ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci bol zakotvený v Kolektívnej zmluve na rok 2019 a v Programe predstavenstva na rok 2019 uzatvorenej medzi ZO OZ PBGN SR a predsta- venstvom ŽIAROMAT a.s. . V roku 2019 sa plnenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy darilo v sociálnej ako aj mzdovej oblasti plniť v plnom rozsahu. V roku 2019 bol priemerný zárobok vo výške 944,23 EUR, čo predstavuje nárast o 8,79 % oproti roku 2018, v ktorom bol tento ukazovateľ n a úrovni 867,90 EUR. K 31.12.2019 spoločnosť zamestnávala celkom 190 zamestnancov pričom priemerný stav zamestnancov vo fyzických osobách za rok 2019 bol 191 zamestnancov. V priebehu roka bolo prijatých celkom 28 a uvoľnených 37 zamestnancov. Realizovaných bolo 11 medzi- s trediskových prestupov v rámci operatívneho riadenia výroby s cieľom efektívneho využitia ľudských zdrojov. V roku 2019 boli realizované rekondičné pobyty. Konkrétne pre 10 zamestnancov. Pre zamestnancov boli zabezpečené stravovacie služby vo vlastnej závodnej kuchyni a pitný režim prostredníctvom nápojových automatov. Uskutočnili sa preventívne lekárske prehliadky zamestnancov rizikových pracovísk . Toto sa týkalo 118 zamestnancov. Taktiež boli realizované školenia a preškolenia v zmysle plánu výcviku zamestnancov na rok 2019. Náklady na výcvik zamestnancov v roku 2019 boli vynaložené vo výške 18 329 EUR. 7. Environmentálna politika Predstavenstvo spoločnosti ŽIAROMAT a.s. verejne deklaruje vzťah k životnému prostrediu a svoj záväzok na jeho sústavné zlepšovanie. Starostlivosť o životné prostredie je zamerané na zlepšenie stavu v oblasti ochrany ovzdušia, vodného a odpadového hospodárstva, ale aj na zníženie rizika vzniku ekologických havárií. Spoločnosť v súlade so zákonnými požiadavkami zabezpečuje monitorovanie a pravidelné hodnotenie produkovaných emisií oxidu uhličitého, oxidu siričitého a tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia a ich predkladanie príslušným orgánom životného prostredia. Sledovaním a vyhodnocovaním vzoriek monitorovacích vrto v v oblasti environ- mentálnej záťaže fenolových odpadov a ich rozbormi akreditovanou firmou zabezpečuje kontrolu znečistenia podzemných a povrchových vôd. V zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia má spoločnosť vydané integrované povolenie pre vykonávanie týchto činností.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=