VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

12 | S t r a n a 5. Výsledok hospodárenia Výsledkom hospodárenia spoločnosti po zdanení za rok 201 9 bol zisk vo výške 211 212 EUR vykázaný ako rozdiel medzi celkovými výnosmi vo výške 11 111 748 EUR a celkovými nákladmi vo výške 1 0 900 536 EUR. HLAVNÉ ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT (v EUR) Položka Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Výnosy z hospodárskej činnosti 11 111 748 11 675 261 9 414 985 Tržby z predaja tovaru 11 582 730 1 497 Tržby z predaja vlastných výrobkov 10 485 621 11 136 086 9 439 902 Tržby z predaja služieb 119 649 112 704 111 328 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 160 051 275 187 -297 447 Aktivácia 105 771 96 301 67 307 Tržby z predaja dlhodobého NaHM a materiálu 51 112 33 253 24 127 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 177 962 21 000 68 271 Náklady na hospodársku činnosť 10 778 440 10 967 122 9 337 685 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 947 681 1 243 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 359 440 6 871 660 5 927 553 Opravné položky k zásobám -20 378 34 389 1 129 Služby 665 083 655 824 477 704 Osobné náklady 3 082 024 2 857 881 2 380 100 Dane a poplatky 39 277 38 786 38 628 Odpisy o opravné položky k dlhodobému NaHM 421 534 436 711 417 463 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 34 031 15 906 8 941 Opravné položky k pohľadávkam 0 0 -313 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 190 482 55 284 85 237 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 333 308 708 139 77 300 Pridaná hodnota 3 871 582 4 058 454 2 914 958

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=