VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

39 C.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností ( -) 76 C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) 77 C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť ( -) 78 C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.) 79 388 471 -317 547 D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C) 80 -9 024 6 708 E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) 81 10 751 4 043 F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 82 1 727 10 751 G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 83 H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 84 1 727 10 751

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=