VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

38 B.16. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-) 46 B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 47 B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť ( -) 48 B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 49 B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť ( -) 50 B Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.) 51 -343 158 -261 263 Peňažné toky z finančnej činnosti C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.) 52 0 0 C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodovaných podielov (+) 53 C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) 54 C.1.3 Prijaté peňažné dary (+) 55 C.1.4 Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) 56 C.1.5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov ( -) 57 C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou ( -) 58 C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou ( -) 59 C.1.8 Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania ( -) 60 C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.10) 61 388 471 -317 547 C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) 62 C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov ( -) 63 C.2.3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) 64 C.2.4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti ( -) 65 388 471 -317 547 C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) 66 C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek ( -) 67 C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci ( -) 68 C.2.8. Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom ( -) 69 C.2.9. Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) 70 C.2.10 Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov ( -) 71 C.3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností ( -) 72 C.4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností ( -) 73 C.5. Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti ( -) 74 C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+) 75

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=