LET'S MEET

Ž e l e z i a r n e P o d b r e z o v á a . s . 1 Vážení obchodní partneri a zákazníci Hodnotu tovaru vnímame v spoločnosti Žele - ziarne Podbrezová a.s. ako termínovú presnosť, cenovú stabilitu, inovačnú flexibilitu a technickú d o k o n a l o s ť . Na š o u amb í c i o u j e v y t v á r a ť v mysliach našich zákazníkov pocit istoty. Naši zákazníci nie sú len nákupcami našich výrobkov, sú to naši partneri, využívajúci komplex služieb, ktoréprenichvytvárame. Železiarne Podbrezová a.s. sú výrobcom oceľo - v ý ch kon t i nuá l ne od l i evaný ch b l okov, be z - švíkových za tepla valcovaných oceľových rúr, presných za studena ťahaných oceľových rúr, presných zváraných oceľových rúr, zváraných rúr ve ľ k ý ch p r i eme rov, r ú rov ý ch po l o t ova rov a nava rova c í ch oce ľ ový ch t va rov i ek . Vý robk y podbrezovských železiarní patria medzi naj- ž i adane j š i e v Eu r ópe . To t o t v rden i e n i e j e n á h o d n é , o p r á v ň u j e n á s k n e m u t a k m e r 170- ročnáhistória spoločnosti. D l hodobá spo l upr áca s odbe r ate ľmi posúva k va l i t u v ý r oby na š e j s po l o č no s t i z a r áme c , v yč l enený š t anda rdmi kva l i t y. Vý robky spo - ločnosti sú certifikované podľa požiadaviek Det Norske Veritas, Bureau Veritas, Lloyd´s Register EMEA, Germanischer Lloyd, TÜV Nord, TÜV Sud, AmericanPetroleumInstitute. Politika kvality je zabezpečovaná systémom riadenia kvality. Komplexnosť systému zabez - pečuje súhrn vzájomne prepojených organi - z a čný ch , t e chno l og i c k ý ch , ekonomi c k ý ch a sociálnych normatívov, metód a prostriedkov r i aden i a , k t o r é z abe zpe č u j ú s y s t émovo s ť a efektívnosť vplyvu riadenia na žiaducu úroveň kvality výroby. Systém riadenia kvality, manaž - ment odpadov ako aj bezpečnosť pracovníkov sú cer tifikované podľa ISO 9001:2000, ISO/TS 16 949:2002, ISO/VDA 6, časť 1 : 98, ISO 14 001:2004 a OHSAS18001. Ú V O D I N T R O D U C T I O N Dear business partners and customers At Železiarne Podbrezováwe are perceiving value of the goods as the following items: on time delivery, price stability, innovative flexibility and technical excellence. Our ambition is to create in the mind of our customers feeling of security. Our customers are not only the buyers of our materials; they are our partners using a complete number of services that we are for them creating. Železiarne Podbrezová is the producer of continually cast steel blooms, seamless hot rolled steel tubes, precision cold rolled drawn steel tubes, precision welded steel tubes, large diameter welded tubes, semi- finished tubular products and steel butt-welding fittings. Products of Železiarne Podbrezová belong among the most sought after products in Europe. This statement is not accidental one. It gives us a right to say that since we havemore than 17 5 years of history of our company. A long term relationship with our customers moves quality of our products behind the limit set for a standard quality. Company products are certified according to the following certifying bodies: Det Norske Veritas, Bureau Veritas, Lloyd´s Register EMEA, Germanischer Lloyd, TÜV Nord, TÜV Sud, American PetroleumInstitute. Quality Policy is secured by a System of Quality Management. The complexity of this system provides a complex of mutually intertwining standards, me t hods and means o f management, be i t organizational, technological, economic and social ones. They all secure for us effectiveness and systematic influence on management and to keep the quality of our products at required level. The System of Quality Management, waste management and also the employees safety are certified according to the following standards: ISO 9001:200 8 ; ISO/TS 16949:200 9 ; VDA 6, part 1 ; ISO 14001:2004 and BSiOHSAS18001 :2007 . tu tovaru v spoločnosti Železiar e Podbr ová a.s. vnímame ako termínovú presnosť, ce vú stabilitu, inovačnú flexibilitu a technickú dokonalosť. Našou mbíciou je vytvárať v mysliach našich zákazníkov pocit istoty. Naši zákazníci nie sú len n upcami našich výrobkov, sú to naši partneri využívajúci kompl x služieb, ktoréprenichvytváram . leziarne Podbrezová a.s. ú výrobcom oceľových kontinuál e odlievaných blokov, bezšvíkových za tepla valc aných oc ľových rúr, presných za studena ťahanýchoceľových rúr, presných zváranýchoceľových rúr, zváraných rúr veľký h prieme ov, rúrových polo- tovarov a navarovacích oceľ ch tvaroviek. Výr bky podbrezovský železiarní patria medzi najžiadanejšie v Európe. Toto tvrdeni nie je náhodné, k čomu nás oprávňuje viac ako17 5 - ročnáhis ória spoločnosti. Dlhodobá spolupráca s odberateľmi posúva kvalitu výroby našej spoločnosti nad rámec vyčlenený štan- dardmi kvality. Výrobky spoločnosti sú certifikované podľa požiadaviek Det Norske Veritas, Bureau Veritas, Lloyd´s Register EMEA, Germanischer Lloy , TÜV Nord, TÜVSud, AmericanPetroleumInstitute. Ciele kvality sú zabezpečované systémom riadenia kvality. Komplexnosť systému zabezpečuje súhrn vzá- jomne prepojených organizačných, technologických, ekonomických a sociálnych normatívov, metód a prostriedkov riadenia, ktoré zabezpečujú systé- movosť a efektívnosť vplyvu riadenia na žiadúcu úroveň kvality výroby. Systém riadenia kvality, manažment odpadov, ako aj bezpečnosť pracovníkov, sú cer- tifikované podľa ISO 9001:200 8 ; ISO/TS 16949:200 9 ; VDA 6, časť 1 ; ISO 14001:2004 a B S iOHSAS18001 :2007 .

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU1NTI=