Základné princípy koncepcie riadenia kvality spoločnostiK

oncepcia a stratégia kvality deklarovaná vedením spoločnosti stanovuje líniu v oblasti kvality.

V

rcholové vedenie má rozhodujúcu zodpovednosť za úroveň a účinnosť systému riadenia kvality.

A

ktívne presadzovanie princípov kvality prispieva ku kvalite výrobkov a šíreniu dobrého mena.

L

en kvalitnými výrobkami môžeme v maximálnej miere uspokojovať očakávania zákazníkov.

I

niciatíva a zodpovednosť za kvalitu - to je náš základný pracovný zákon a princíp.

T

rvalá výchova a vzdelávanie zamestnancov je základným predpokladom prosperity v budúcnosti.

A

ktivizácia obchodnej činnosti je zameraná na nové trhy a na nové výrobky.
 
A
 

P

očítať sa k najlepším si vyžaduje porovnávanie sa s tými, ktorí sú v danej oblasti špičkou.

R

ešpektovanie potrieb trhu je súčasťou marketingového riadenia orientovaného na zákazníka.

O

dbornosť a zaangažovanosť zamestnancov je podmienkou zvyšovania úrovne výrobkov.

S

ystematické plánovanie, definovanie rozhrania, stanovenie zodpovednosti a právomocí.

P

ravidelné hodnotenie systému riadenia kvality, jeho analýza a opatrenia k zdokonaľovaniu.

E

fektívna a systematická komunikácia a spolupráca s dodávateľmi je súčasťou nášho úsilia.

R

iadenie na všetkých úrovniach na základe faktov, hľadanie a zlepšovanie slabších miest.

I

stota a viera v úspech je založená na dôvere k zamestnancom, ktorí sú zárukou prosperity.

T

rvalé zlepšovanie von. a vnútorných vzťahov - to je princip, ktorý musíme systematicky napĺňať.

A

ktuálny, fungujúci a účinný systém riadenia kvality uspokojí zákazníka a zabezpečí prosperitu.

Riadenie kvality spoločnosti je v súlade so získaným certifikátom podľa predpisu EN ISO 9001 a IAFT 16 949. Ďalšie oprávnenia a certifikáty

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Presné rúryrúry oceľové bezšvíkové - kontrola kvalityrúry oceľové bezšvíkové - manuálna kontrola kvality


Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.