Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


Trvalým záujmom vrcholového manažmentu spoločnosti je udržiavať si popredné postavenie medzi hutníckymi firmami Európy a ostatnými krajinami sveta v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a šíriť tým dobré meno Železiarní Podbrezová a. s. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa spoločnosť zaviazala :
 

  • Zvyšovať a trvale zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom odstrániť potencionálne ohrozenie zdravia vplyvom technologických procesov, technických zariadení, ľudského faktora a pracovného prostredia.
  • Vykonávať všetky práce v súlade s požiadavkami záväzných právnych predpisov a vnútropodnikovej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • Na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození a rizík vytvárať pracovné podmienky, s cieľom eliminovať všetky nepriaznivé riziká spôsobujúce ujmu.
  • Pri zavádzaní nových technológií a modernizáciách zariadení, účinnými formami sústavne znižovať zdroje zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia.
  • Zabezpečovať odbornú prípravu, kvalifikáciu a rozvíjať povedomie zamestnancov vedúce k bezpečnej práci a ochrane zdravia, výchovne pôsobiť k používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci.
  • S dodávateľmi služieb a opráv vytvárať podmienky pre efektívnu spoluprácu, vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a noriem zabezpečujúcich podmienky bezpečnej práce.
  • Prehlbovať angažovanosť všetkých zamestnancov akciovej spoločnosti v procese kontinuálneho zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vytvárať tak pozitívny obraz o spoločnosti v konkurenčnom prostredí.
  • Manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zodpovednosťou manažmentu na všetkých stupňoch riadenia.
 
Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je súčasťou systému manažérstva a je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľských aktivít akciovej spoločnosti OHSAS 18001. Ďalšie oprávnenia a certifikáty.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

rúry oceľové bezšvíkové - kontrola na defektomateZvarovňa rúrrúry oceľové bezšvíkové - manuálna kontrola kvality


Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.